Members

Guangchuang Yu(余光创), Phd.
Professor, PI & Associate Director

Department of Bioinformatics, School of Basic Medical Sciences, Southern Medical University
Zehan Dai, Phd.
Post-doctoral fellow

Shuangbin Xu
PhD Student

Tianzhi Wu
PhD Student

Erqiang Hu
PhD Student

Lang Zhou
Master's Student

Tingze Feng
Master's Student

Pingfan Guo
Master's Student

Shanshan Liu
Master's Student
Wenli Tang
Master's Student

Meijun Chen
Master's Student

Li Zhan
Master's Student

Xiaocong Fu
Master's Student
Wenqin Xie
Master's Student